Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Hoe en waar kan ik een aanvraag voor een energiepremie indienen?

Volg de volgende stappen om op een geldige manier een premieaanvraag in te dienen.

  1. Ga naar de website www.leefmilieubrussel.be
  2. Daar kunt u de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de gekozen premie, downloaden. Die zijn bij het aanvraagformulier gevoegd. Neem die voorwaarden aandachtig door.
  3. Vraag meerdere offertes aan en onderteken de offerte van uw keuze. Vraag de aannemer om het technische gedeelte van het formulier te ondertekenen. Vraag hem indien nodig ook om de technische bijlagen in te vullen.
  4. Laat de werkzaamheden uitvoeren.
  5. Stuur uw ingevulde formulier met alle gevraagde bijlagen naar Leefmilieu Brussel. Gezinnen of mede-eigendommen kunnen hun premieaanvraag ook online indienen
  6. Leefmilieu Brussel zal de betaling overmaken op uw rekening binnen 80 dagen na de ontvangst van uw volledige dossier.

Premies, en beperkingen

Als inwoner van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunt u een beroep doen op tal van andere steunmaatregelen, premies, voordelen en persoonlijk advies: Brusselse groene lening, renovatiepremies of gemeentelijke premies, energiehuizen, belastingvermindering… Ze kunnen bovendien allemaal gecombineerd worden. Samen mogen de energie- en renovatiepremie evenwel niet boven 90% van het investeringsbedrag uitkomen.

Voordat u een premieaanvraag indient en bij voorkeur voordat u de uitgave doet, dient u zich ervan te vergewissen dat het beschikbare budget nog toereikend is. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besteedt immers elk jaar een vast budget aan die premies en er is geen uitbreidingsmogelijkheid. Er is steeds een (klein) risico dat het budget uitgeput raakt vóór het einde van het jaar indien de energiepremies een zeer groot succes kennen.

Raadpleeg dus regelmatig de website www.leefmilieubrussel.be.

De premies zijn variabel

De premies die u zult ontvangen, worden berekend op basis van uw inkomen. Om de hoogte van uw inkomen aan te tonen, dient u een bewijs van gezinssamenstelling, afgeleverd door uw gemeentebestuur, te bezorgen, evenals een kopie van uw aanslagbiljet voor het jaar waarvoor uw inkomen wordt gevraagd.

Opmerking: zonder die twee bewijzen zal het premiebedrag automatisch worden berekend volgens de basiscategorie en dit zonder beroepsmogelijkheid.

Verder kunt u ook genieten van een verhoging van het premiebedrag met 10 % indien het betrokken gebouw in een R.V.O.H.R.-zone is gelegen. (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie). De RVOHR-bonus wordt u automatisch toegekend als u rechthebbende bent.

Maak een planning op!

De aanvraag moet binnen de 12 maanden worden ingediend (poststempel of verzendingsdatum van de email geldt als bewijs) volgend op de datum van de eindfactuur voor de uitgevoerde werken of investeringen (en niet de betaaldatum van deze laatste). 

Opgelet: dien uw onvolledig dossier in binnen de opgegeven deadline, ook al is het onvolledig! Zodra de deadline is overschreden, is uw aanvraag immers onontvankelijk.

Bij heel omvangrijke werkzaamheden mag de aanvraag worden ingediend vóór het einde van de algemene werf, na het opstellen van een vorderingsstaat waaruit blijkt dat de werkzaamheden waarop de premie betrekking heeft, volledig uitgevoerd en betaald zijn.

Behandeling van uw aanvraag

  • Uw dossier zal worden behandeld binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst.
  • Als uw dossier onvolledig is, ontvangt u een bericht van Leefmilieu Brussel waarin wordt vermeld welke elementen er ontbreken. U heeft 60 dagen de tijd om het dossier te vervolledigen. Na die termijn, wordt het dossier afgesloten.
  • Indien uw dossier volledig en ontvankelijk is, gaat de betalingsprocedure van kracht. Indien u een e-mailadres heeft vermeld in uw formulier krijgt u automatisch een mail met informatie over de volledigheid van uw dossier.Na betaling van uw premie zult u binnen de 20 dagen een bevestigingsbrief ontvangen met vermelding van het gestorte bedrag.
  • Als uw dossier onontvankelijk is, ontvangt u een weigeringsbrief.

Mis onze nieuwe tips niet

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Vond u dit artikel nuttig?
Hoe kan dit artikel beter volgens u?

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.

Tips om energie te besparen!

Wij gebruiken je e-mailadres enkel voor onze nieuwsbrief. Beloofd! Lees er alles over in ons privacybeleid.