Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Gebruiksvoorwaarden

De website www.energids.be werd ontwikkeld door de c.v.b.a. Sibelga, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel (KBO nr. 222 869 673). Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen zoals hierna uiteengezet.

Aansprakelijkheid

De website Energids.be heeft tot doel internetgebruikers over het algemeen informatie te verstrekken en antwoorden te bieden op hun vragen over de activiteiten van Sibelga, de werking van de energiemarkt in Brussel, energiebesparingen en alle andere verwante onderwerpen. 

Niets op deze website mag als een offerte, een levering van diensten of de sluiting van een overeenkomst worden beschouwd. De website Sibelga.be is de enige referentiesite die informatie verstrekt over de activiteiten en de diensten van Sibelga en het is ook de enige via dewelke met de onderneming contact kan worden genomen of een aanvraag tot technische interventie kan worden ingediend.

De op Energids.be verstrekte informatie is van algemene en indicatieve aard. Zij mag niet beschouwd worden als tegemoetkomend aan individuele behoeften of aan specifieke omstandigheden. Ook is het mogelijk dat zij bepaalde problemen samenvat zonder bepaalde nuances aan te raken. Regelmatig kan de inhoud van deze site aangepast worden, dit zonder voorafgaande kennisgeving. Sibelga kan niet waarborgen dat de site volledig, juist of up-to-date is.

Sibelga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of morele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie, inclusief in geval van zware fout. Sibelga kan voorts niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade ten gevolge van problemen inzake toegankelijkheid en onbeschikbaarheid van de website. Als u vragen of opmerkingen hebt over de werking van deze website, kunt u via het contactformulier contact opnemen met de beheerders van de website.

De gepubliceerde antwoorden, ongeacht het feit of ze verwijzen naar uw vraag/vragen of niet, verlenen u geen enkel recht van welke aard ook tegenover Sibelga en verbinden Sibelga in geen enkel opzicht. De gepubliceerde antwoorden drukken in geen geval enig officieel standpunt van Sibelga en/of van haar directie uit.

Behandeling van vragen

Vragen die via de website Energids.be gesteld worden en handelen over een persoonlijk of privégeval, een klacht, of die naar de mening van Sibelga beledigende of ongepaste taal bevatten, zullen niet behandeld worden.
De gestelde vragen moeten van algemene aard zijn en in verband staan met de activiteiten van Sibelga, de werking van de energiemarkt in Brussel, energiebesparingen of enig ander onderwerp dat ermee verband houdt.

Indien wij een door u gestelde vraag niet zullen behandelen, dan krijgt u hiervan via mail bericht. Indien zij wel behandeld zal worden, dan wordt u via mailbericht verwittigd wanneer de vraag en het antwoord op de website zullen verschijnen. 

Sibelga behoudt zich het recht voor vragen vóór publicatie te herformuleren om ze aan te passen aan de gangbare terminologie in de sector, opdat ze door iedereen gemakkelijker zouden worden begrepen, om de reikwijdte ervan te vereenvoudigen of te verruimen, enz.

Sibelga ziet erop toe dat de antwoorden binnen een redelijke termijn worden gepubliceerd en zo correct mogelijk zijn. 

Sibelga behoudt zich het recht voor gepubliceerde vragen en antwoorden van de site te verwijderen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites die door andere instanties worden beheerd. Deze links worden enkel ter informatie van de gebruiker in deze site ingelast. Sibelga verleent geen enkele waarborg naar inhoud, kwaliteit of volledigheid van deze sites en kan nooit aansprakelijk gesteld worden. De aanwezigheid van een link in deze website betekent niet dat Sibelga de website in kwestie goedkeurt of aanbeveelt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de opbouw van deze website zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten waarvan Sibelga of een derde houder zijn. Deze website of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom:  © Sibelga 2012. Alle rechten voorbehouden.

Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben van Sibelga.

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden is elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, weergave en/of afbeelding van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sibelga.

Persoonlijke levenssfeer

Via deze website kan Sibelga informatie over uw bezoek inzamelen. Lees meer over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze privacy policy.

Cookies

Bij bezoek aan de website plaatst Sibelga cookies op de pc van de bezoeker. Lees onze cookie policy voor meer informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.