Alles over energie in Brussel. Een initiatief van Sibelga
nl menu
Logo energids

Gebruiksvoorwaarden

De website www.energids.be werd ontwikkeld door de c.v.b.a. Sibelga, Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel (KBO nr. 222 869 673). Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en wettelijke bepalingen zoals hierna uiteengezet.

Aansprakelijkheid

De website Energids.be heeft tot doel internetgebruikers over het algemeen informatie te verstrekken en antwoorden te bieden op hun vragen over de activiteiten van Sibelga, de werking van de energiemarkt in Brussel, energiebesparingen en alle andere verwante onderwerpen. 

Niets op deze website mag als een offerte, een levering van diensten of de sluiting van een overeenkomst worden beschouwd. De website Sibelga.be is de enige referentiesite die informatie verstrekt over de activiteiten en de diensten van Sibelga en het is ook de enige via dewelke met de onderneming contact kan worden genomen of een aanvraag tot technische interventie kan worden ingediend.

De op Energids.be verstrekte informatie is van algemene en indicatieve aard. Zij mag niet beschouwd worden als tegemoetkomend aan individuele behoeften of aan specifieke omstandigheden. Ook is het mogelijk dat zij bepaalde problemen samenvat zonder bepaalde nuances aan te raken. Regelmatig kan de inhoud van deze site aangepast worden, dit zonder voorafgaande kennisgeving. Sibelga kan niet waarborgen dat de site volledig, juist of up-to-date is.

Sibelga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of morele schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de daarin verstrekte informatie, inclusief in geval van zware fout. Sibelga kan voorts niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade ten gevolge van problemen inzake toegankelijkheid en onbeschikbaarheid van de website. Als u vragen of opmerkingen hebt over de werking van deze website, kunt u via het contactformulier contact opnemen met de beheerders van de website.

De gepubliceerde antwoorden, ongeacht het feit of ze verwijzen naar uw vraag/vragen of niet, verlenen u geen enkel recht van welke aard ook tegenover Sibelga en verbinden Sibelga in geen enkel opzicht. De gepubliceerde antwoorden drukken in geen geval enig officieel standpunt van Sibelga en/of van haar directie uit.

Behandeling van vragen

Vragen die via de website Energids.be gesteld worden en handelen over een persoonlijk of privégeval, een klacht, of die naar de mening van Sibelga beledigende of ongepaste taal bevatten, zullen niet behandeld worden.
De gestelde vragen moeten van algemene aard zijn en in verband staan met de activiteiten van Sibelga, de werking van de energiemarkt in Brussel, energiebesparingen of enig ander onderwerp dat ermee verband houdt.

Indien wij een door u gestelde vraag niet zullen behandelen, dan krijgt u hiervan via mail bericht. Indien zij wel behandeld zal worden, dan wordt u via mailbericht verwittigd wanneer de vraag en het antwoord op de website zullen verschijnen. 

Sibelga behoudt zich het recht voor vragen vóór publicatie te herformuleren om ze aan te passen aan de gangbare terminologie in de sector, opdat ze door iedereen gemakkelijker zouden worden begrepen, om de reikwijdte ervan te vereenvoudigen of te verruimen, enz.

Sibelga ziet erop toe dat de antwoorden binnen een redelijke termijn worden gepubliceerd en zo correct mogelijk zijn. 

Sibelga behoudt zich het recht voor gepubliceerde vragen en antwoorden van de site te verwijderen.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar websites die door andere instanties worden beheerd. Deze links worden enkel ter informatie van de gebruiker in deze site ingelast. Sibelga verleent geen enkele waarborg naar inhoud, kwaliteit of volledigheid van deze sites en kan nooit aansprakelijk gesteld worden. De aanwezigheid van een link in deze website betekent niet dat Sibelga de website in kwestie goedkeurt of aanbeveelt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de opbouw van deze website zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten waarvan Sibelga of een derde houder zijn. Deze website of bepaalde delen daarvan mogen uitsluitend worden afgedrukt of gereproduceerd voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, met de wettelijke vermeldingen die verwijzen naar de intellectuele eigendom:  © Sibelga 2012. Alle rechten voorbehouden.

Iedere persoon die deze website wenst te reproduceren of onder het grote publiek te verspreiden, dient daartoe voorafgaand de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te hebben van Sibelga.

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de bijzondere voorwaarden is elk ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, aanpassing, verdeling, overdracht, heruitgave, weergave en/of afbeelding van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sibelga.

Persoonlijke levenssfeer

Via deze website kan Sibelga informatie over uw bezoek inzamelen, zoals: het IP-adres waarmee u de verbinding maakt, het adres van de website vanwaar u naar de Energids.be werd doorverwezen, de datum en het uur van uw bezoek, de pagina’s die u op de website hebt bekeken en de browser die u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van de website te waarborgen en te verbeteren.

Om een vraag te stellen, moet u uw naam en uw e-mailadres opgeven. Die gegevens dienen enkel om met u het antwoord op uw vraag te beheren, en met name om u te melden dat uw vraag niet behandeld zal worden, of, omgekeerd, om u op de hoogte te houden wanneer uw vraag en het bijbehorende antwoord op de website zullen verschijnen. Wanneer wij uw vraag op de website plaatsen, zal daar geen enkele informatie over u bij zijn.

Verder moet u uw e-mailadres opgeven om u in te schrijven op de Energids newsletter of om het contactformulier in te vullen.  Deze gegevens zullen enkel dienen om u de newsletter dan wel het antwoord op uw vraag toe te sturen.

Uw gegevens zullen niet voor marketingdoeleinden gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve indien de wet of omstandigheden dat vereisen om de rechten van Sibelga, haar personeel, haar gebruikers en het grote publiek te beschermen.

Te allen tijde zal Sibelga zich houden aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of deze desgevallend te verbeteren, aan te passen en/of te wissen. In dat verband treedt Sibelga op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Wenst u hierover meer informatie, neem dan via het contactformulier contact op met Sibelga.

Cookies

Bij bezoek aan de website plaatst Sibelga cookies op de pc van de bezoeker. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de pc worden geplaatst telkens u op deze website inlogt. Hoofddoel van de cookies is het gebruik van de website te vergemakkelijken (onder meer doordat de bezoeker bepaalde informatie niet telkens hoeft te herhalen, zoals de taalkeuze bijvoorbeeld). U kunt weigeren dat cookies op uw harde schijf geplaatst worden door deze in uw browser onwerkzaam te maken; in dat geval is de goede werking van de site niet langer onder alle omstandigheden gewaarborgd.

De cookies en de journaalbestanden laten ons ook toe een beter beeld te krijgen van hoe de site gebruikt wordt. In geen geval controleren wij welke informatie een bepaalde gebruiker raadpleegt of afdrukt. Bedoeling hiervan is statistische informatie te verzamelen om de website verder te verbeteren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, de exploitatie en het gebruik ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht. Behalve bij dwingende bepaling zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd voor elk geschil in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.